Wednesday, August 29, 2012

മാവേലിപ്പാട്ടിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ രൂപം Onam Maveli Song

Glitter Graphics,Glitters,Glitter,Malayalam Glitters

മാവേലി നാടുവാണീടും കാലം 
മാനുഷരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ 
ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം 
ആപത്തങ്ങാര്‍ക്കുമൊട്ടില്ലതാനും 
ആധികള്‍ വ്യാധികളൊന്നുമില്ല 
ബാലമരണങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാനില്ല 
പത്തായിരമാണ്ടിരിപ്പുമുണ്ട് 
പത്തായമെല്ലാം നിറവതുണ്ട് 
എല്ലാ കൃഷികളുമൊന്നുപോലെ 
നെല്ലിനു നൂറുവിളവതുണ്ട് 
ദുഷ്ടരെ കണ്‍കൊണ്ടുകാണാനില്ല 
നല്ലവരെല്ലാതെയില്ല പാരില്‍ 
ഭൂലോകമൊക്കെയുമൊന്നുപോലെ 
ആലയമൊക്കെയുമൊന്നുപോലെ 
നല്ല കനകം കൊണ്ടെല്ലാവരും 
നല്ലാഭരണങ്ങളണിഞ്ഞുകൊണ്ട്് 
നാരിമാര്‍ ബാലന്മാര്‍ മറ്റുളേളാരും 
നീതിയോടെങ്ങും വസിച്ചകാലം 
കളളവുമില്ല ചതിയുമില്ല 
എളേളാളമില്ല പൊളിവചനം 
വെളളിക്കോലാദികള്‍ നാഴികളും 
എല്ലാം കണക്കിനു തുല്യമായി 
കളളപ്പറയും ചെറുനാഴിയും 
കളളത്തരങ്ങള്‍ മറ്റൊന്നുമില്ല 
നല്ലമഴപെയ്യും വേണ്ടും നേരം 
നല്ലപോലെല്ലാവിളവും ചേരും 
മാനംവളച്ച വളപ്പകത്ത് 
നല്ല കനകം കൊണ്ടെല്ലാവരും 
നെല്ലുമരിയും പലതരത്തില്‍ 
വേണ്ടുന്നവാണിഭമെന്നപ്പോലെ 
ആനകുതിരകളാടുമാടും 
കൂടിവരുന്നതിനന്തമില്ല 
ശീലത്തരങ്ങളും വേണ്ടുവോളം 
നീലക്കവണികള്‍ വേണ്ടുവോളം 
നല്ലോണം ഘോഷിപ്പാന്‍നല്ലെഴുത്തന്‍ 
കായങ്കുളം ചോല പോര്‍ക്കളത്തില്‍ 
ചീനത്തെമുണ്ടുകള്‍ വേണ്ടപോലെ 
ജീരകം നല്ല കുരുമുളക് 
ശര്‍ക്കര,തേനൊടു പഞ്ചസാര 
എണ്ണമില്ലാതോളമെന്നേവേണ്ടൂ 
കണ്ടവര്‍ കൊണ്ടും കൊടുത്തും വാങ്ങി 
വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും വേണ്ടപോലെ 
മാവേലി പോകുന്ന നേരത്തപ്പോള്‍ 
നിന്നുകരയുന്ന മാനുഷ്യരും

onapatt uഉ 
 

Onam Greeting Onam Wishes 2012 ഓണാശംസകള്‍


Wish You All A Happy & Prosperous Onam


ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകള്‍ 

 by G. Binukumar, Nimr, Sultanate of Oman


President Pranab Mukherjee in his message said, "On the joyous occasion of Onam, I offer my warm felicitations and heartiest greetings to all my brothers and sisters belonging to Kerala."

He said the festival brings out the rich cultural heritage of Kerala in its best form and spirit.

"May this harvest festival instill in us the spirit of national integration and inspire us to work for further development of our country" Mukherjee said.


Vice President M Hamid Ansari said Onam plays an important role in uniting people.
He wished that the festival "may usher in peace, prosperity and happiness in the society and contribute in the nation's progress"


Onam is a Hindu festival, celebrated by the people of Kerala in India. Also known as Vamana Jayanti, it solemnizes the Vamana avatar of Vishnu and the homecoming

of the legendary Emperor Mahabali. The festival falls in the month of Chingam and lasts for ten days. 

The festival is acknowledged for its colorful and vibrant celebrations like Onnapotan  (a Kerela art form), Puli Kali (Masked leopard dance), intricate flower carpets and the like. Besides these festivities, prayers are being offered in Hindu temples by Hindus and the non-Hindus are not allowed to enter the sacred temples. Onam is a venerated feast for Mahabali, a revered figure since the primordial times.

The celebrations of Onam begin on the Atham day, ten days before Thiruvonam.  The ten respective days of festivity start with Atham, followed by Chithira that makes way for Chodi, in succession comes Vishakam subsequently followed by Anizham, Thriketa, Moolam, Pooradam, Uthradom and finally comes, Thiruvonam, also known as “Second Onam”. Colors, flowers, new clothes, performing various folk-dance and other cultural activities become the hallmark of Onam. It is the picturesque fervor that adds to the dramatic element in Onam.

It is amazing to see the legacy of Onam going in the modern times. It’s a ritual that marks the succession of the Keralite traditions and customs. People who cannot make it to the festival send their loved ones greeting cards, online and through mails. Greeting cards in Onam keeps the spirit of the festival alive in people near or far. The festival of color and flowers has gained immense popularity. Thus, the ongoing revelry and rejoice!

Monday, August 20, 2012

EID MUBARAK Ramadan Eid Al Fitr Wishes Greetings Messages

EID MUBARAK - HAPPY EID WISHES

Wish You All A Happy Eid Al Fitr

 Eid-ul-Fitr, "Eid-ul-fitr", Eid al-Fitr, Id-ul-Fitr, or Id al-Fitr, عيد الفطر ‘Īdu l-Fiṭr, often abbreviated to Eid, is a Muslim holiday that marks the end of Ramadan, the Islamic holy month of fasting (sawm). The religious Eid is a single day (a Muslim is not permitted to fast that day), but it is usually celebrated for 3 days. Eid is an Arabic word meaning "festivity", while Fiṭr means "over the come". The holiday celebrates the conclusion of the 29 or 30 days of dawn-to-sunset fasting during the entire month of Ramadan. The first day of Eid, therefore, falls on the first day of the month Shawwal. This is a day where Muslims around the world try to show a common goal of unity.

Eid ul-Fitr is an occasion which not only calls for celebration but also upholds the religious fervor preached by the Quran. Islam ushers its followers to not waver form the path of Islam and perform five duties. These duties reinforce their faith and religious devotion towards the almighty and guide them on to honor and serve Allah with utmost sincerity and devotion. The "Five Pillars of Islam" are:
 • Shahaadah (testimony of faith)
 • Salat (prayer)
 • Zakat (almsgiving)
 • Sawm (fasting)
 • Hajj (pilgrimage)

Wish You All A Happy and Peaceful Eid. 

Eid is an Arabic word meaning "festivity", while Fiṭr means "breaking the fast". The holiday celebrates the conclusion of the 29 or 30 days of dawn-to-sunset fasting during the entire month of Ramadan. The first day of Eid, therefore, falls on the first day of the month Shawwal. This is a day where Muslims around the world try to show a common goal of unity.

  

Eid-ul-Fitr, "Eid-ul-fitr", Eid al-Fitr, Id-ul-Fitr, or Id al-Fitr (Arabic: ‎عيد الفطر ‘Īdu l-Fiṭr), often abbreviated to Eid, is a Muslim holiday that marks the end of Ramadan, the Islamic holy month of fasting (sawm). The religious Eid is a single day (a Muslim is not permitted to fast that day), but it is usually celebrated for 3 days.

Eid-ul-Fitr more commonly known as Eid, is a Muslim Festival that is celebrated all round the globe with pomp and glory. It's the perfect occasion to glorify Allah's grace, kindness and love.


Although the date of Eid ul-Fitr is always the same in the Islamic calendar, the date in the Gregorian calendar falls approximately 11 days earlier each successive year, since the Islamic calendar is lunar and the Gregorian calendar is solar. Hence if the Eid falls in the first ten days of a Gregorian calendar year, there will be a second Eid in the last week of the same Gregorian calendar year. The Gregorian date may vary between countries depending on the local sightability of the new moon. Some expatriate Muslim communities follow the dates as determined for their home country, while others follow the local dates of their country of residence. In the Islamic calendar, a new day, and therefore also Eid ul-Fitr, begins at sunset.


The end of Ramadan opens door for the grand Eid-ul-Fitr festivity. Eid is celebrated on the first day of Shawwal after the end of the Ramadan.  The beginning of the Shawwal month is marked with the advent of the new crescent moon.


As per the Quran, Muslims are under the obligation to finish their fast on the last day of Ramadan. It's also mandatory for the muslins to recite Takbir during the Eid.

Eid Mubarak Picture for Fb Share

After observing an austere and a highly disciplined schedule during the holy month of fasting, Eid is welcomed as the occasion full of celebration, food and fun. Eid is an Arabic word which means celebration while Fitr means to break the fast. Thus, the holy festival symbolizes breaking the fast and everything that's evil within us. Eid stands for harmony and brotherhood. Eid-ul-Fitr is celebrated for over three days.


Another essential ritual of Eid-ul–Fitr is the preparation of delectable cuisine. Sharing and exchanging food items is an integral part of the Eid celebration. Eid is the time to cook extremely marvelous dishes for family and friends. One can say the festival Eid is all about feasting, dressing, and celebrating in the best possible way. Allah bestows his grace and blessings on us with the advent of the auspicious festival and the Duas of the truthful disciples are heard and fruitfully answered.
 


In Indian, the night before Eid is called Chaand Raat, which means, "Night of the Moon." Muslims in these countries will often visit bazaars and shopping malls with their families for Eid shopping. Women, especially younger girls, will often apply the traditional Mehndi, or henna, on their hands and feet and wear colourful bangles. The traditional Eid greeting is Eid Mubarak, and it is frequently followed by a formal embrace. Gifts are frequently given new clothes are part of the tradition and it is also common for children to be given small sums of money (Eidi) by their elders. It is common for children to offer salam to parents and adult relatives.
After the Eid prayers, it is common for some families to visit graveyards and pray for the salvation of departed family members. It is also common to visit neighbours, family members, specially senior relatives called Murubbis and to get together to share sweets, snacks and special meals including some special dishes that are prepared specifically on Eid. Special celebratory dishes in India, Pakistan, and Bangladesh include Lachcha/লাচ্চা or sivayyan/শিমাই, a dish of fine, toasted sweet vermicelli noodles with milk and dried fruit.
Eid Mubarak
On Eid day before prayers, people distribute a charity locally known as fitra. Many people also avail themselves of this opportunity to distribute zakat, an Islamic obligatory alms tax of 2.5% of one's annual savings, to the needy. Zakat is often distributed in the form of food and new clothes.
May the Blessings of Allah Keep your Heart & Home Happy Joyous ! Eid Mubarak !
In India, there were many popular places for Muslims to congregate to celebrate Eid at this time include the Jama Masjid in New Delhi, Mecca Masjid in Hyderabad, Aishbagh Idgah in Lucknow; in Kolkata there is a prayer held on Red Road. Muslims turn out in the thousands, as there is a lot of excitement surrounding the celebration of this festival.
Beautiful Eid Mubarak Graphic for Facebook
It is common for non-Muslims to visit their Muslim friends and neighbours on Eid to convey their good wishes. Eid is celebrated grandly in the city of Hyderabad which has rich Islamic Heritage. Hyderabadi haleem a type of meat stew is a popular dish during the month of Ramadan, it takes centre stage and becomes the main course at Iftar, the breaking of the fast.


As an obligatory act of charity, money is paid to the poor and the needy (Arabic: Sadaqat-ul-fitr) before performing the ‘Eid prayer:
 • To show happiness
 • To give as much charity as is possible
 • To pray Fajr in the local Masjid
 • To go early for Eid salaat
 • To read the takbirat in an open field.
 • Go to the Eid prayer on foot
 • Muslims recite the following incantation in a low voice while going to the Eid prayer: Allāhu Akbar, Allāhu Akbar, Allāhu Akbar. Lā ilāha illà l-Lāh wal-Lāhu akbar, Allahu akbar walil-Lāhi l-ḥamd. Recitation ceases when they get to the place of Eid or once the Imam commences activities.
 • Muslims are recommended to use separate routes to and from the prayer grounds
Eid Mubarak Glitter Greetings

Tuesday, August 14, 2012

Indian Independence Day Greetings Messages

Happy Independence Day ! Vande Mataram
Wish You All a Happy Independence Day Greeting. 

On 15 August 1947, India attained freedom from the British Rule. Every year, August 15 is celebrated as the Independence Day in India. This national festival is celebrated with great enthusiasm all over the country.
   
 The Independence Day of any country is a moment of pride and glory. On this special occasion, rich tributes are paid to the freedom fighters who sacrificed their lives and fought to free their motherland from the clutches of the oppressors – British who ruled the country.
 

Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we will redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance…. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again.    
   
    - Jawaharlal Nehru
    (Speech on Indian Independence Day, 1947)
Happy Independence Day

Happy Independence Day 15th Augest

The British, had initially come for trade but gradually took over the total administration of the country.
   
At the strike of midnight of the August 15, 1947, India shook off the shackles of British Rule and became free. It was a night of celebration all over the country.
   
Commemorating the day India attained freedom (15th August); Independence Day is celebrated with flag hoisting ceremonies and cultural programmes all over the country. The main program is held at the Red Fort where the Prime Minster unfurls the National Flag and it is saluted by Guns.
   
The Prime Minister’s speech at the Red Fort in Delhi is a major highlight. Patriotic presentations by school children add colors to the celebrations.
   
Delhi’s skyline gets dotted with thousands of kites taking to the sky this day. Similar programmes are held at all the State capitals also.
   
    The preparations begin a month in advance. Roads are decorated with flags and buntings. Buildings of national importance are illuminated.

jai_hind.jpg

A Salute to the Flag - Happy Independence Day    

Olympics 2012 London Closing Ceremony Photos

Eduardo Paes, Eduardo Paes, Mayor of Rio de Janeiro, host city of the 2016 Summer Games, waves the Olympic Flag after receiving it from IOC President Jacques Rogge during the Closing Ceremony at the 2012 Summer Olympics, Sunday, Aug. 12, 2012, in London.  Sunday, August 12, 2012

Yogeshwar Dutt won bronze model in wrestling at Olympics 2012 London


Yogeshwar Dutt, योगेश्वर दत्त, Indian wrestler won India's fifth medal and fourth bronze at London Olympics in Men's 60kg freestyle wrestling competition.  

നൂറ് കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് അഭിമാനമായി ഫയല്‍വാന്‍ യോഗേശ്വര്‍ ദത്ത് ഒരൊറ്റ രാത്രി നാലു പേരെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തിയ ഒളിമ്പിക് ഗോദയില്‍ നിന്നും നേടിയെടുത്തത് സ്വര്‍ണത്തിന്റെ നൂറിരട്ടി മാറ്റുള്ളൊരു വെങ്കലം.

Two decades of toil in wrestling and a progression from mud akharas to the modern day mat culminated in Olympic glory for lion-hearted Yogeshwar Dutt won the bronze medal for India.


Prime Minister Manmohan Singh congratulated for winning bronze medal at the London Olympics, saying "Dutt showed true grit in his wonderful comeback in the recharge round,"  he showed "true grit" in his wonderful comeback in the repechage round.

Sports Minister Ajay Maken twitted that "'The hardest worker... the nicest guy... no one deserves it more' True for Yogeshwar, he deserved it!"

The Chief Minister of Haryana announced on 12 August 2012, a cash award of Rs 1 crore to the Olympic bronze medal winner who belongs to the State.During the bouts Yogeshwar got injured his eye.  He displayed stupendous power and stamina right through the day before prevailing over North Korea's Ri Jong Myong 3-1 in the third round of repechage.

Yogeshwar pulled off a stunning 'fitele' in the third and final round against Myong. "Fitele" is a term used by wrestlers when they twirl their opponent on their back a few times with great speed, to score match-winning six technical points.

Yogeshwar was inspired by Balraj Pehelwan and has taken to a Sport where the human effort is backed by scientific inputs.


Yogeshwar had qualified for the 2012 Olympics by winning a silver medal at an Asian qualification tournament in Astana, Kazakhstan where he lost to Iranian Mahmoud Masoud Esmaeilpour Jouybari (2-3, 0-1).

At the Olympics he had lost to the Russian B Kudukhov 1-0, 2-0 and was knocked out from the pre-quaterfinal round. He got a chance to contest in the repechage rounds as Kudukhov reached the finals of the event.
 
In his first repechage round he went on to beat Franklin Gómez of Puerto Rico with a score of 1-0, 1-0. He had gotten lucky against his opponent, winning the toss on both the occasions to earn a clinch position. Yogeshwar then scored 7-5 to beat Mahmoud Masoud Esmaeilpour Jouybari with an aggregate of counted points 3-1 in Repechage Round 2. Esmaeilpour Jouybari had beaten Yogeshwar at the Asian qualifications earlier that year.

He finally beat his North Korean opponent to clinch the bronze medal (0-1, 1-0, 6-0). He was exceptional in the last round, and clinched it in just 1:02 minutes.

At the 2010 Delhi Commonwealth Games, Yogeshwar overcame a career-threatening knee injury to win the 60kg title. Yogeshwar, who went past Australian Farzad Tarash (6-0, 7-0), South African Marius Loots (7-1) and England's Sasha Madyarchyk (4-4, 8-0) on his way to the final, came up with an exceptionally skillful performance to win the gold for India.Yogeshwar represented India in the 60 kilogram wrestling freestyle at the 2008 Beijing Olympics. He earned his berth for the Olympics by winning gold at the 2008 Asian championship in March 2008 held at Jeju City in South Korea.  At the 2008 Summer Olympics, Yogeshwar got a bye in the first round. In the pre-quarterfinals, he beat Kazakhstan's Baurzhan Orazgaliyev 8-3. Yogeshwar lost to Kenichi Yumoto of Japan 3-6 in the quarterfinals of the 60 kg freestyle event. He ranked 9th.


Yogeshwar had lost his father on August 3, 2006 just nine days before he boarded the flight to Doha for the Asian Games. He also sustained a knee injury, but despite all the emotional and physical trauma he managed to win the bronze in the 60 kilogram category at the 15th Asian Games at Doha.


At the Athens Olympics in 2004 Dutt took part in Wrestling at the 2004 Summer Olympics – Men's freestyle 55 kg and stood 18th.  At the Athens Olympics in 2004 Dutt took part in Wrestling at the 2004 Summer Olympics – Men's freestyle 55 kg and stood 18th.

Yogeshwar Dutt born on November 2, 1982 in  Sonipat District, Haryana, India.  He is from a Brahmin family and his parents were teachers. He started wrestling from a very young age of 8 years. His inspiration was Balraj Pehlwan who was from his native village and he was trained under the guidance of coach Ramphal.


Saturday, August 11, 2012

Great Wall of China collapses after heavy rains

The Great Wall of China collapses after heavy rains
The Great Wall of China collapses after heavy rains. Days of heavy rain have badly damaged a section of the Great Wall of China. The rain in the Hebei Province in Northern China caused massive flooding, and tons of water swept down from the mountains and swept away a section of the wall at Dajingmen, a local official reported.
The Great Wall of China collapses after heavy rains

The 36 meter long section is now being repaired. Workers are also reinforcing other sections of the Wall damaged by the water. Reports from experts say other fragments of the Wall, which has stood for centuries, are also in danger due to erosion and cracking.


­­The Dajingmen section, as well as the most of Great Wall, was constructed during the Ming Dynasty that reined in China between 1368 and 1644. However there are still fragments of the Great Wall dating to the 2nd century BC.

The Great Wall of China stretches from east to west along the historical northern border of China. It consists of a series of walls built of stone, brick, earth, and wood to protect the Chinese Empire from invaders.
The Great Wall of China collapses after heavy rains
The Great Wall of China collapses after heavy rains
­Heavy rains have flooded parts of China since July, when the rainy season began in the country. A report from the Ministry of Civil Affairs released on Thursday says 112 have died due to the floods and dozens more are missing.
The Great Wall of China collapses after heavy rains
The Great Wall of China collapses after heavy rain.

The Great Wall of China Photos


Search for Jobs
Location (optional)
Related Posts Plugin for http://godsowncountry-info.blogspot.com

Follow Us

Popular Posts

 

Malayalam Live Facebook Page | Malayalam Live Blog