Sunday, February 16, 2014

Attukal Pongala Live from Attukal Temple at Thiruvananthapuram Kerala India ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല


Millions of Shaktis arrive on the day to propitiate the Supreme Mother Goddess Shakti – the life force behind all animate and inanimate. All the women that descend to Attukal in Trivandrum from various parts of Kerala, India and around the world cook Pongala to Goddess Attukal Devi. They participate in the Attukal Pongala ritual, which is the largest annual gathering of women in the world.

Attukal Pongala Live Webcast (Live TV streaming powered by AsianetNews) - The largest congregation of women anywhere in the world (more than 2.5 million women - a Guinness Book World Record) coming together for the biggest temple festival of Kerala, the Attukal Pongala.


തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തവും വലുതുമായ ദേവീ ക്ഷേത്രമാണ് ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിന്നും 2 കിലോമീറ്റർ തെക്കുമാറി ആറ്റുകാൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് കിള്ളിയാറിന്റെ തീരത്ത് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലും പരിസരത്തുമായി നടക്കുന്ന ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല പ്രശസ്തമാണ്. പൊങ്കാല സമയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ക്ഷേത്രവും അതിനു പരിസരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം നഗരവും ജനനിബിഡമാകാറുണ്ട്. ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുനിന്നും ഏകദേശം 6 കി.മീറ്ററോളം റോഡിന് ഇരുവശത്തും പൊങ്കാല അടുപ്പുകൾ കൊണ്ട് നിറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് ഗിന്നസ് ബുക്കിലും ഇടം നേടി.

The goddess worshipped at Attukal temple is Kannagi who is an incarnation of Goddess Parvati, the consort of Lord Shiva. The 'Pongala' ritual comprises of preparing ‘prasad’ for the deity. Women cook rice and jaggery in earthen pots and they offer it to the goddess. They also cook different type of sweet dishes – called ‘mandaputtu,’ ‘appam,’ ‘therali’ – made out of rice powder and jaggery. Coconut tree fronds are used to cook the ‘prasad.’
 മകരം - കുംഭം മാസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന്റെ ഒമ്പതാം ദിവസമാണ്‌ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നടക്കുന്നത്. പൊങ്കാല സമയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ക്ഷേത്രവും അതിനു പരിസരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം നഗരവും ജനനിബിഡമാകാറുണ്ട്. ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുനിന്നും ഏകദേശം 6 കി.മീറ്ററോളം റോഡിന് ഇരുവശത്തും പൊങ്കാല അടുപ്പുകൾ കൊണ്ട് നിറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് ഗിന്നസ് ബുക്കിലും ഇടം നേടി


The Attukal Bhagavathy Temple is a shrine in Kerala, India. The temple is renowned for the annual Attukal Pongala festival, in which over a million women participate. Attukal Temple is situated within 2 kilometres of the Sree Padmanabhaswamy Temple in Thiruvananthapuram.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തവും വലുതുമായ ദേവീ ക്ഷേത്രമാണ് ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിന്നും 2 കിലോമീറ്റർ തെക്കുമാറി ആറ്റുകാൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് കിള്ളിയാറിന്റെ തീരത്ത് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലും പരിസരത്തുമായി നടക്കുന്ന ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല പ്രശസ്തമാണ്. പൊങ്കാല സമയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ക്ഷേത്രവും അതിനു പരിസരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം നഗരവും ജനനിബിഡമാകാറുണ്ട്. ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുനിന്നും ഏകദേശം 6 കി.മീറ്ററോളം റോഡിന് ഇരുവശത്തും പൊങ്കാല അടുപ്പുകൾ കൊണ്ട് നിറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് ഗിന്നസ് ബുക്കിലും ഇടം നേടി.

The Goddess Kannaki (Parvathi) is the main deity in this temple. The mythology behind the temple, relates to the story of Kannagi who was married to Kovalan, son of a wealthy merchant. After marriage, Kovalan met a dancer and spent all his riches on her forgetting his wife. But when he was penniless, he went back to Kannagi. The only precious thing left to be sold was Kannagi's pair of anklets. They went with it to the king of Madurai to sell it. But an anklet was stolen from the Queen which looked similar to Kannagi's. When he tried to sell it, he was mistaken for the thief and beheaded by the king's soldiers.
 
Kannagi got infuriated when she heard the news and rushed to the King with the second pair of anklet. She broke one of the anklets and it contained rubies while the Queen's contained pearls. She cursed the city of Madurai, and it is said that due to her chastity, the curse came true. Kannagi is said to have attained salvation after the Goddess of the city appeared before her.

It is said that on her way to Kodungalloor, Kannagi passed Attukal. She took the form of a little girl. An old man was sitting on the banks of a stream, when the girl went to him and asked him whether he could help her cross it. Surprised to find the young girl alone, he took her home. But she disappeared. She came back in his sleep and asked him to build a temple where he found 3 golden lines in his grove. He went ahead and did the same, and it is said that this is at the location of the present Attukal temple.

പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ഭദ്രകാളി. ദാരുവിഗ്രഹമാണ്. വടക്കോട്ട് ദർശനം. നാലു പൂജയും ശീവേലിയുമുണ്ട്. തന്ത്രം കുഴിക്കാട്ട്. ഉപദേവത : ശിവൻ, ഗണപതി, നാഗരാജാവ്, മാടൻ തമ്പുരാൻ. ആറ്റുകാൽ പ്രദേശത്തെ മുഖ്യ തറവാടായിരുന്നു മുല്ലവീട്ടിൽ തറവാട്. അവിടെത്തെ പരമസാത്വികനായിരുന്ന കാരണവർ ഒരിക്കൽ കിള്ളിയാറ്റിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ ആറിന് അക്കരെ ഒരു ബാലിക പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബാലിക തന്നെ അക്കരെ കടത്തിവിടാൻ കാരണവരോട് പറഞ്ഞു. അക്കരെ കടത്തിയ കാരണവർ ബാലികയെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി. ബാലികയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾക്കായി അകത്തേക്ക് പോയ കാരണവർ തിരികെ വരുമ്പോഴേക്കും ബാലിക അപ്രത്യക്ഷയായി. അന്ന് രാത്രിയിൽ കാരണവർക്ക് സ്വപ്നദർശനം ഉണ്ടായി. സ്വപ്നത്തിൽ ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട്, തന്നെ അടുത്തുള്ള കാവിൽ മൂന്ന് വര കാണുന്നിടത്ത് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി കുടിയിരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം രാവിലെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശനമുടായ സ്ഥലം കാണുകയും അവിടെ ക്ഷേത്രം പണിയുകയും ചെയ്തു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രം പുതുക്കുകയും കൈകളിൽ ശൂലം, അസി, ഫലകം, കങ്കാളം എന്നിവ ധരിച്ച ചതുർബാഹുവായ ദേവിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും ആറ്റുകാലിലും ഉള്ളത് ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ അവതാരമായ കണ്ണകിയാണെന്നാണ് വിശ്വാസം.

ആറ്റുകാലമ്മ പുരാതന ദ്രാവിഡ ദേവതയാണ്‌. ദ്രാവിഡരാണ്‌ കൂടുതലും അമ്മദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. സിന്ധുനാഗരികതമുതൽ അതിനു തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. ഭഗവതനെ വിഷ്ണുവുമായി ലയിപ്പിച്ചതിനു തുല്യമായി ഇത്തരം അമ്മദൈവങ്ങളെ ഭഗവതിയുമാക്കിത്തീർക്കുകയും ഈ പുരാതന ദ്രാവിഡ ദേവത പല പല പരിണാമങ്ങളിലൂടെ ഇന്നത്തെ ദേവിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. പൊങ്കാലയിടുന്ന സവിശേഷമായ ആചാരം ആദിദ്രാവിഡ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

Attukal Pongala is the main festival of this temple. Millions of women gather every year in the month of Kumbham around this temple and prepare Pongala (rice cooked with jaggery, ghee, coconut as well as other ingredients) in the open in small pots to please the Goddess Kannaki.

കുംഭമാസത്തിലെ പൂരം നാളിലാണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല. പൊങ്കാലക്ക് എട്ട് ദിവസം മുൻപ്, അതായത് കാർത്തിക നാളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ പത്താം ദിവസമായ ഉത്രം നാളിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. അന്ന് മുതൽ ആറ്റുകാലിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും വഴിയോരകലാപ്രകടനങ്ങൾ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിലും വിവിധ വേദികളിൽ അരങ്ങേറുന്നു. കണ്ണകീചരിതം പാടി ദേവിയെ കാപ്പുകെട്ടി കുടിയിരുത്തുന്നു. അതോടെ ആറ്റുകാൽ ഉത്സവത്തിന് തുടക്കമാകുന്നു. അതിനു പിന്നാലെ തോറ്റം പാട്ട് തുടങ്ങുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മയെ എഴുന്നള്ളിച്ച് ആറ്റുകാലിൽ എത്തിക്കുന്നത് മുതൽ പാണ്ഡ്യരാജാവിന്റെ നിഗ്രഹം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പൊങ്കാലയ്ക്ക് മുൻപായി പാടി തീർക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് പൊങ്കാല അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കുന്നത്. പൊങ്കാല നിവേദ്യം, താലപ്പൊലി, കുത്തിയോട്ടം, പുറത്തെഴുന്നള്ളത്ത്, പാടി കാപ്പഴിക്കൽ, ഗുരുതിയോട് കൂടി ആറ്റുകാലിലെ ഉത്സവം സമാപിക്കുന്നു. ദ്രാവിഡജനതയുടെ ദൈവാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആചാരമാണ് പൊങ്കാല. പൊങ്കാല ഒരു ആത്മസമർപ്പണമാണ്. അതിലുപരി അനേകം പുണ്യം നേടിത്തരുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് പൊങ്കാല കരുതിപ്പോരുന്നത്. പൊങ്കാല അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മനസ്സിനുള്ളിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ച് തരും എന്നുള്ള ഉറപ്പുമാണ് പൊങ്കാലയിലേക്ക് സ്ത്രീജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നത്.
 
പൊങ്കാലയ്ക്ക് മുൻപ് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും വ്രതം നോറ്റിരിക്കണം. കൂടാതെ ദിവസത്തിൽ രണ്ടുനേരം കുളിച്ച്, മൽത്സ്യം, മുട്ട, മാംസം എന്നിവ വെടിഞ്ഞ് ഒരു തികഞ്ഞ സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിച്ച് മനഃശുദ്ധിയോടും ശരീര ശുദ്ധിയോടും കൂടി വേണം വ്രതം എടുക്കാൻ. അതിനു പുറമെ, പൊങ്കാലയുടെ തലേ ദിവസം ഒരിക്കൽെ മാത്രമേ ആഹാരം കഴിക്കാവൂ. (ഇന്ന് അത് മാറി ഒരു നേരം മാത്രമേ അരി ആഹാരം കഴിയ്ക്കാൻ പാടൂള്ളൂ എന്നായിട്ടുണ്ട്). പൊങ്കാലയ്ക്ക് മുൻപ് കഴിവതും ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുക. കാരണം പൊങ്കാല ഇടുവാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പൊങ്കാല അടുപ്പിന് സമീപം ഗണപതിയ്ക്ക് വയ്ക്കുക എന്ന ചടങ്ങുണ്ട്. തൂശനിലയിൽ അവിൽ, മലർ, വെറ്റില, പാക്ക്, പഴം, ശർക്കര, പൂവ്, ചന്ദനത്തിരി, നിലവിളക്ക്, നിറനാഴി, കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം എന്നിവ വയ്ക്കണം. പുതിയ മൺകലത്തിലാണ് പൊങ്കാല ഇടേണ്ടത്. ഇത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്; പ്രപഞ്ചത്തിൻറെ പ്രതീകമായ മൺകലം ശരീരമായി സങ്കല്പ്പിച്ച്, അതിൽ അരിയാകുന്ന മനസ്സ് തിളച്ച് അതിൻറെ അഹംബോധം നശിക്കുകയും, ശർക്കരയാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിൽ ചേർന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൻറെ പായസമായി മാറുന്നു എന്നാണ്.
 
ക്ഷേത്രത്തിനു മുൻപിലുള്ള പണ്ഡാര (രാജാവിന്റെ പ്രതീകം) അടുപ്പിൽ തീ കത്തിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ മറ്റുള്ള അടുപ്പുകളിൽ തീ കത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പൊങ്കാല അടുപ്പിൽ തീകത്തിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ജലപാനം പാടുള്ളൂ എന്നുമുണ്ട്. നിവേദ്യം തയാറായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ആഹാരം കഴിക്കാവൂ. പൊങ്കാലയിൽ സാധാരണയഅയി വെള്ള ചോറ്, വെള്ളപായസം, ശർക്കര പായസം എന്നിവയും തെരളി (കുമ്പിളപ്പം), മണ്ടപ്പുട്ട് മുതലായവ നിവേദ്യം തയ്യാറായതിനു ശേഷവും ഉണ്ടാക്കാം. അതിനു ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും നിയോഗിക്കുന്ന പൂജാരികൾ തീർത്ഥം തളിക്കുന്നതോടെ പൊങ്കാല സമാപിക്കുന്നു.

ആറ്റുകാൽ താലപ്പൊലി 


പൊങ്കാല ദിവസം തന്നെ നടത്തപ്പെടുന്ന മറ്റ് വഴിപാടുകളിൽ ഒന്നാണ് താലപ്പൊലി. ഇത് കന്യകമാരാണ് നടത്തുന്നത്. വ്രതശുദ്ധിയോടുകൂടി കുളിച്ച് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണീഞ്ഞ് മാതാപിതാകളോടും മറ്റ് ബന്ധുക്കളോടും കൂടി ദേവിയുടെ എഴുന്നള്ളത്തിൻറെ കൂടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും 1.5 കി.മീറ്റർ ദൂരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മണക്കാട് ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. സർവൈശ്വര്യത്തിനായും രോഗബാധ അകറ്റാനും,സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും വർദ്ധിക്കാനും, ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു വിവാഹ ജീവിതത്തിനായുമാണ്‌ പെൺകുട്ടികൾ പ്രധാനമായും താലപ്പൊലി എടുക്കുന്നത്. ഒരു താലത്തിൽ ദീപം കത്തിച്ച്, ചുറ്റും കമുകിൻപൂക്കുല, പൂക്കൾ, അരി എന്നിവ നിറച്ച് തലയിൽ പൂക്കൾ കൊണ്ട് കിരീടവും അണിഞ്ഞാണ് താലപ്പൊലി എടുക്കുന്നത്.

ആറ്റുകാൽ കുത്തിയോട്ടം 

ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൊങ്കാല, താലപ്പൊലി എന്നിവ പോലെ വളരെ പ്രധാന വഴിപാടാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ കുത്തിയോട്ടം. ഇതിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് കുത്തിയോട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. കാപ്പുകെട്ടി രണ്ടു ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് കുത്തിയോട്ടവ്രതം തുടങ്ങുന്നത്. മഹിഷാസുരനെ വധിച്ച യുദ്ധത്തിൽ ദേവിയുടെ മുറിവേറ്റ് ഭടൻമാരാണ് കുത്തിയോട്ടക്കാർ എന്നതാണ് സങ്കല്പം. കാപ്പ് കെട്ടി മൂന്നാം നാൾ മുതൽ വ്രതം ആരംഭിക്കുന്നു. മേൽശാന്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പ്രസാദം വാങ്ങിയാണ് വ്രതത്തിൻറെ തുടക്കം. വ്രതം തുടങ്ങിയാൽ അന്ന് മുതൽ പൊങ്കാല ദിവസം വരെ കുട്ടികൾ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. അതിരാവിലെ 4:30 ന് ഉണർന്ന് കുളിച്ച് ഈറനണിഞ്ഞ് ദേവീചിന്തയോടെ ഏഴു ദിവസം കൊണ്ട് 1008 തവണ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നു. എല്ലാ വ്രതങ്ങളും പോലെ മൽസ്യ-മാംസാദികൾ കൂടാതെ ചായ, കാപ്പി എന്നിവയും കുത്തിയോട്ട ബാലന്മാർക്ക് നൽകാറില്ല. രാവിലെ കഞ്ഞി, ഉച്ചയ്ക്ക് വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ, രാത്രിയിൽ അവിലും പഴവും കരിക്കിൻ വെള്ളവുമാണ് വ്രതക്കാരുടെ ഭക്ഷണക്രമം. പൊങ്കാല കഴിയുന്നതുവരെ വീട്ടിൽ നിന്നോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നോ വ്രതക്കാർക്ക് ഒന്നും തന്നെ നൽകില്ല. മാത്രവുമല്ല അവരെ തൊടാൻ പോലും ആർക്കും അവകാവും ഊണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പൊങ്കാല ദിവസം നൈവേദ്യം കഴിയുന്നതോട് കൂടി ദേവിയുടെ മുൻപിൽ വച്ച് എല്ലാവരുടേയും വാരിയെല്ലിനു താഴെ ചൂരൽ കുത്തുന്നു. വെള്ളിയിൽ തീർത്ത നൂലുകളാണ് ചൂരലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ അണിയിച്ചൊരുക്കി മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ എഴുനള്ളത്തിന് അകമ്പടിക്കായി വിടുന്നു.


More details : 

 Godess Attukal Bhagavathy - Living Divinity of Millions... www.attukal.org/

 Attukal Devi : The Mother of Love : Goddess Attukal Bhagavathy ... www.attukaldevi.com/

Attukal Pongala, the festival at Attukal Bhagavathi temple ... 

 Attukal Bhagvathy Temple Map

Source: Wiki

Monday, February 10, 2014

D 4 Dance Reality Show Coming Soon on Mazhavil Manorama - Apply now for audition

D 4 Dance reality show Coming Soon on Mazhavil Manorama

The new dancing  reality show D For Dance is coming soon on Mazhavil Manorama. D For Dance on Mazhavil Manorama has started inviting entries for the auditions. The age limit of D For Dance competition is between 10-35. Mazhavil Manorama is providing a golden chance for the dancers to show their talents through D For Dance. 

How to apply for D 4 Dance Reality Show

Send your Dance Video, Full size photographs with biodata to the below address

Producer
D For Dance
Mazhavil Manorama
M. M. TV Limited 
Arur P.O
Alappuzha 
pin-688534

D 4 Dance Contact number - 9895705317

D 4 Dance Email - dance@mmtv.in


Wednesday, February 5, 2014

Vizhinjam International Sea Port Featuring: Where the future docks - Video


Vizhinjam

Post by Vizhinjam International Seaport. വിഴിഞ്ഞം ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ സീപോര്‍ട്ട്

The Vizhinjam Deepwater Port and Container Transshipment Terminal is a $2 Billion, world-class port and Kerala's flagship infrastructure project. The Government of Kerala as part of its various programs for development of the state, has identified to develop Vizhinjam International deep water Multipurpose Seaport. It has formed a separate company, viz. Vizhinjam International Seaport Limited (VISL) as a special purpose Government company (fully owned by Government of Kerala) that would act as implementing agency for development of the greenfield port at Vizhinjam in Thiruvananthapuram district, Kerala.  The Ministry of Environment & Forest, Government of India accorded Environmental Clearance to this project.


Vizhinjam International Seaport is a proposed port by the Arabian Sea at Thiruvananthapuram in India. The total project expenditure is pegged at INR 6595 crores over three phases and is proposed to follow the landlord port model with a view to catering to passenger, container and other clean cargo. The port will be one of the largest ports in the World.

Vizhinjam International Seaport Limited (VISL) is a special purpose government company (fully owned by Government of Kerala) that would act as an implementing agency for the development of a greenfield port - Vizhinjam International Deepwater Multi purpose Seaport- at Vizhinjam in Thiruvananthapuram, capital city of Kerala.

The Vizhinjam Port was originally conceived about 25 years ago. The initial project model was suggested as the Public Private Partnership (PPP)- Private Services model. Two rounds of bidding and tenders called under the PPP model ended up as a failure as a result of various reasons including the inherent un-viability of the project's economic rationale. The first round was granted to a Chinese company that failed to secure the security clearance from the Center, the second round which was first awarded to Lanco Group and then challenged in the Kerala High Court by Zoom Developers led to the eventual withdrawal by Lanco Group.


Advantages of Vizhinjam Port are:
 • Availability of 20m contour within one nautical mile from the coast.
 • Minimal littoral drift along the coast, hardly any maintenance dredging required.
 • Links to national/regional road, rail network
 • Flexibility in design and expansion being a Greenfield project
 • Proximity to International shipping route
 • Vizhinjam is an all-weather port located on the Southern tip of the sub-continent, it is just 10-12 nautical miles from the busy Persian Gulf - Malacca shipping lanes which carry almost a third of the world shipping traffic.
 • Central to the eastern and western coast lines of India - can cater to the needs of both west and east coast.
 • The proposed transshipment terminal will be an ideal location for attracting mainline vessels ranging from Post Panamax to Malacca-max in a phased manner.
 • The proposed site is endowed with natural depth of more than 20 m as close as one Nautical Mile from the sea coast.
 • The proposed site has minimal Littoral drift and as such would hardly require any maintenance dredging during the years of operation. This will result in low O&M Costs.
 • The proposed port is a Green-field project, away from urban/city limits, and thus can be master planned and shaped by the professional and experienced developer as per his own efficient designs and needs. The Port can turn out to be an efficient, modern and highly productive port with design, expertise and experience of the successful developer having international experience in such ports.
 • Once the port is up, Indian exporters will not have to rely on foreign ports for trans-shipment of cargo. It is expected to save at least INR 1000 crores in expenditure annually.

Tourism Potential of Vizhinjam Sea Port

 • Kerala was listed as one of the 10 paradises in the world by National Geographic.
 • Specialized cruise facilities charging competitive rates can promote significant tourism.
 • Kovalam (2 km) and Varkala (50 km) are major tourist destinations in India.
 • Kollam, a popular gateway for backwaters & lagoon excursions is less than 2 hours drive.

Importance of Vizhinjam Sea Port

During the last decade, there has been a steady growth of container traffic at the Indian ports. Currently, the majority of these ports rely on direct services or use far off ports for their transshipment needs. This necessitates the establishment of an International Deepwater Seaport and Container Transshipment Terminal in the Southern Indian Peninsula.

The port is proposed at Vizhinjam, 16 km away from Thiruvananthapuram, capital of State of Kerala. Kerala being the southern most state in India beset by Arabian Sea. The proposed Vizhinjam port is just 10 nautical miles from the International Shipping Lane. The Vizhinjam port is endowed with a natural seawater depth of up to 24 m as close as one nautical mile from the seacoast. Due to this natural depth, Vizhinjam can attract the largest container vessels currently in operation and also the future mega container carriers. Site needs minimal capital dredging thus the project cost and maintenance cost will be minimum.

Vizhinjam Sea Port Project Details

The port development is proposed to follow the landlord port model where the dredging, reclamation as well as basic external infrastructure work like construction of break-water and quay wall will be taken up by VISL. Further, it is also expected to monitor Land Acquisition, road/rail infrastructure, water and power supply required for the construction and operations of the port on behalf of Government of Kerala (GoK).

The port terminal will be developed under Public Private Partnership(PPP) model wherein the construction and operation of the port terminal would be on Build, Operate and Transfer (BOT) basis. The port development along with the external infrastructure work is envisaged to be carried out in phases with the cumulative cost estimated to be around Rs. 6595 crore. The port is envisaged to provide in total 2000m of quay length in three phases and is designed to cater primarily for containers transshipment, besides providing for other type of cargo such as Multi-Purpose, Break Bulk.
The construction of basic civil infrastructure viz. dredging, land reclamation, construction of breakwaters and quay wall, as also land acquisition, road/rail connectivity and other external infrastructure required in phase 1 and the cost for the same is estimated to be Rs. 3040 crore. The said project cost is proposed to be funded through Rs. 1130 cr as equity from GoK and balance amount is proposed to be raised as debt through loans from banks/ institutions and through bonds.

Proposed project plan for Vizhinjam Sea Port International Container Transshipment Terminal.

Phase Berth Length (Meters) Capacity (Million TEUs) Project Cost (INR Billion)
Phase-I 800 1.8 23.9
Phase-II 1200 3.0 11.0
Phase-III 2000 5.3 18.6
Total

53.5
Note: The above estimates are subject to revision ,in consultation with successful project partners.


How to reach at Vizhinam Sea Port

Nearest Name Distance
Airport Trivandrum International Airport 12 km
Railway station Trivandrum Central 16 km
City Thiruvananthapuram (Trivandrum) 14 km


 Source: Wiki, Facebook

Search for Jobs
Location (optional)
Related Posts Plugin for http://godsowncountry-info.blogspot.com

Follow Us

Popular Posts

 

Malayalam Live Facebook Page | Malayalam Live Blog